top of page

קבלת אשראי בבנק מסחרי

בנק מסחרי זה מוסד המוכר שירותים פיננסים:

 • ניהול חשבון עו"ש (שקים,העברות,הלוואות קצרות מועד, אשראי עסקי..)

 • הקצאת מסגרת אשראי

 • הנפקת כרטיסי אשראי

 • ניהול פעילות בנ"ע בבורסה

 • שרותי מט"ח

 

הבנק קונה כסף במחיר נתון – מוסיף מרווח ומוכר ללקוח בתוספת מרווח זה.

תנאי האשראי – בתמחור האשראי נלקחת בחשבון מידת הסיכון הכרוכה באי פירעון של האשראי. מידת הסיכון גדלה ביחס לסכום ולתקופה אך בעיקר בהתאם ליכולת ההחזר שמציג הלקוח בטחונות וכדומה. מרכיב הסיכון הוא הסיבה העיקרית לכך שריבית האשראי בדרך כלל תהיה גבוהה באופן משמעותי מהריבית על פיקדונות.

כאשר הבנק נותן הלוואה הוא שיש סיכוי שחלק מנוטלי ההלוואות לא יוכלו לעמוד בהסדר ההלוואה.

כ1% מההלוואות , הם חדלות פירעון.

לכן כאשר הבנק מתמחר את מחיר ההלוואה הוא יוסיף לא רק 1% כפרמיית סיכון אלה 2-3% עמלת סיכון,כך שלמעשה כל קהל הלקוחות משלם על כך שחלק מהציבור לא עומד בהתחייבויות ולמעשה הבנק מבטח את עצמו בצורה זאת מפני הסיכונים הקיימים בשוק.

12.jpg

מאפיינים להלוואה בבנק מסחרי

 • מתן הלוואה בהחתמת ערבים

 • מתן הלוואה בשעיבוד נכסים פנימיים (פיקדונות,תיק נ"ע)

 • מתן הלוואה בשעיבוד נכסים חיצוניים (מכונית, יאכטה,תמונה יקרה,מבנה, בניין, קרקע)

 • מתן הלוואת סולו

 

אשראי סולו

המושג "סולו" בפעילות הבנקאית שלך למה הכוונה. סולו הינו המרווח של אשראי בנקאי הכולל שלך בבנק דהיינו ה"אובליגו" שלך אל מול הביטחונות ששעבדת לטובת הבנק. 
הפער בהנחה שהוא חיובי יש לומר גובה האשראי הלקוח גבוה מסה"כ הביטחונות

זהו הקטע שהבנק לוקח את הסיכון על עצמו וכך הוא מתמחר את הריבית שתכלול מרכיב של פרמיית סיכון בנוסף לרווח הרגיל של הבנק (מרווח).

יתרונות וחסרונות להלוואה בבנק מסחרי

 

 • הלוואה ניתנת באופן מהיר

 • ניתנות גם לא כנגד הנכס נשוא העסקה (רוכש נכס ומקבל הלוואה כנגד נכס אחר)

 • ניתנות הלוואות כנגד נכסים תעשייתיים, חקלאים, מסחריים

 • הבנק מחשב ומגביל את מסגרת האשראי הכוללת בכל רגע

 • משך ההלוואות קצר יותר, בממוצע 5 שנים

 • ריבית גבוהה מאד יחסית לבנקים למשכנתאות

6.jpg

למי מתאים מימון/אשראי בבנק מסחרי:

מי שזקוק להשלמת מימון בנוסף לבנק למשכנתאות

מי שצריך מימון מהיר תוך זמן קצר

 

סיכום בנקאות מסחרית

 • בבנק מסחרי יש יתרונות מובהקים של מהירות ופשטות בקבלת ההלוואה.

 • בבנק מסחרי מודל התמחור הוא מחיר הכסף בתוספת פרמיית ובתופסת הרווח לבנק.

 • בבנק מסחרי ניתן אשראי כנגד ערבים, וכנגד נכסים פנימיים וחיצוניים.

 • לאחר השלמת העסקה באופן תקין ניתן למחזר את המימון לבנק למשכנתאות

 • הלוואות מבנקים מסחריים - בדרך כלל קצרות טווח ממוצע 5 שנים, בד"כ ריביות גבוהות יותר בהרבה מאשר בבנקים למשכנתאות 4-10% שנתי ויתכן ריביות יקרות יותר.

 • עקב הפריסה הקצרה של ההלוואה,החזרים החודשיים מעיקים עלינו  ומפריעים לנו לקבל משכנתא גדולה, כי הבנק לוקח בחשבון שההכנסה הפנויה שלנו נמוכה יותר כעת  יכולת ההחזר הכולל שלנו מצומצמת יותר.

bottom of page