משכנתא במסלול ריבית משתנה כל שנה

מסלול ריבית משתנה כל שנה לא צמודה

משתנה על בסיס מק"מ (עוגן מק"מ) - במסלול זה הריבית משתנה כל שנה ואינה צמודה למדד.
הריבית נקבעת על פי תשואות עוגן מק"מ (איגרת חוב ממשלתית) בתוספת מרווח בנקאי.
ישנו מיתאם גבוה מאוד בין התנהגות הריבית במסלול זה לבין התנהגות ריבית הפריים.
יתרונות – גמישות גבוהה ביותר בפירעון מוקדם ללא עמלות, אינו צמוד למדד, סולידי יותר ממסלול הפריים.
חסרונות – ריבית יקרה יותר במעט מריבית הפריים

 

מסלול ריבית משתנה כל שנה צמודה למדד

הלוואה צמודת מדד בריבית שמשתנה בתום כל שנה.
במסלול זה אפשר לבחור בין 2 עוגנים שעל פיהם הריבית משתנה בתום כל שנה.

א - שינוי על בסיס "עוגן משכנתאות צמודות מדד" ("ריבית עוגן"). עוגן זה הינו הריבית הממוצעת כהגדרתה בצו הבנקאות, במגזר הלוואות צמודות מדד, המתפרסמת ע"י בנק ישראל , כפי שניתן לראות בטבלה זו באתר בנק ישראל. הריבית הרלוונטית ממוקמת בטבלה תחת הכותרת "ממוצע" ולא על פי העמודות או השורות המתייחסות לתקופות שונות של ההלוואה, (הכותרת "ממוצע" נמצאת נכון למועד פרסום זה בטבלה בעמודה האחרונה משמאל).
ב - שינוי  על בסיס "עוגן אג"ח צמוד". עוגן זה, בהתייחס לריבית משתנה כל שנה, הינו   שיעור התשואה הריאלי הממוצע הקלנדרי של תשואות אגרות חוב ממשלתיות במגזר הצמוד, אשר נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל-אביב.

ריבית מעט גבוהה מהפריים ומובטחת לשנה שלמה

יתרונות

הבטחת הריבית לשנה

חסרונות

הריבית מעט יקרה יותר מפריים, וצמודה יש את החיסרון של ההצמדה ההחזרים החודשיים והקרן יעלו בהתמדה בשיעור עליית המדד

בדיקה חינם למשכנתא

אנחנו יודעים שקשה לך לשלם לנו,

שאתה לא בדיוק מבין על מה,

ואין לך כסף נזיל בגלל הוצאות אין סופיות על הילדים, על מחייה ועל משכנתא...

אנחנו מציעים בדיקה מקצועית חינם (בדיקה בה נשאל כמה שאלות פשוטות), ללא התחייבות וללא תשלום.

 

נכון, אנחנו לא עובדים בחינם.

משלמים לנו בסוף התהליך, רק אם הרווחת, משלמים לנו אחרי שהכסף מהרווח שהצלחנו להשיג עבורך מגיע מהבנק ונמצא בחשבון שלך, כך שאתה לא צריך לדאוג לתשלום...